REGION ŠLUKNOVSKO

• Cech živnostníků v cestovním ruchu usiluje o rozvoj služeb Šluknovsku •

Cech cestovního ruchu na Šluknovsku

Celým názvem „Cech živnostníků a podnikatelů v cestovním ruchu a souvisejících službách na Šluknovsku“ (zkratka CCR Šluknovsko) je neformální profesní spolek, jehož cílem je podporovat synergickou spolupráci mezi poskytovateli služeb cestovnímu ruchu ve Šluknovském výběžku. Cech usiluje o zavedení Šluknovska mezi kvalitní destinace pro rodinnou dovolenou, rekreační sporty, turistiku a gastronomii. CCR pomáhá při odstraňování bariér, které rozvoj turistického ruchu v naší oblasti znesnadňují. Cech má zastoupení v Okresní hospodářské komoře Děčín.

logo CCR Šluknovsko

První podnět k založení CCR Šluknovsko v podobě neformálního spolku zazněl v roce 2013. Výzva k založení cechu upozorňovala na to, že turistický průmysl jakožto důležitá součást lokální ekonomiky přináší určité šance k hospodářskému oživení našeho příhraničního regionu. Myšlenka se setkala s příznivým přijetím a proto byla uvedena v život. Do současné doby se uskutečnilo několik iniciačních schůzek s provozovateli různých zařízení v regionu. Na těchto setkáních jsme si ujasnili, čím by se „cech cestovního ruchu“ měl zabývat. Navazujeme na více než dvacetiletou snahu mnoha lidí, kteří o rozvoj turistiky na Šluknovsku usilují.

Dalším důvodem založení CCR Šluknovsko je skutečnost, že podpora rozvoje cestovního ruchu ze strany Evropské unie bude v příštích letech výrazně nižší, než tomu bylo dosud, protože EU v programovacím období 2014 až 2020+ cílí na jiné priority. Znamená to, že podnikatelé v cestovním ruchu budou muset mezi sebou mnohem více spolupracovat, aby si zachovali své živobytí. To je další pádný argument, proč je založení profesního cechu důležité, ne-li nezbytné.

Turistika na Děčínsku a Šluknovsku

Zahraniční příklady inspirují.

Cech cestovního ruchu chce nyní přispět k tomu, aby podnikání zaměřené na služby turistickým návštěvníkům Děčínska a Šluknovska mohlo trvale prosperovat. Různé rozvahy u „kulatého stolu“ vedly často k prezentaci příkladů dobré praxe ze zahraničí, kde základem turistického byznysu je vždy synergická spolupráce mezi poskytovateli služeb. U nás je charakteristické, že se většina živnostníků či podnikatelů snaží často fungovat nezávisle (většinou kvůli obavám z konkurence a špatným zkušenostem), což v konečném důsledku vede k nekoncepčnosti a bohužel i k celkovému úpadku kvality služeb. Proto je nejdůležitějším úkolem Cechu živnostníků v cestovním ruchu podporovat důvěru ve vzájemnou spolupráci s partnery, kteří jsou zárukou profesionality.

Turistika na Šluknovsku

Obnova dobré pověsti Šluknovska je cílem číslo jedna.

Faktem je, že se musíme také vypořádat s negativními důsledky mediální vlny, která před několika lety výrazně poškodila dobrou pověst našeho regionu. Jedná se o známé sociální nepokoje, které již sice dávno odezněly, ale v mysli široké veřejnosti a bohužel i v očích médií má Šluknovsko stále pověst rizikové oblasti. Škody v cestovním ruchu tímto způsobené lze počítat ve stovkách milionů korun a dodnes jsou nabídky realitních kanceláří plné nemovitostí, které dříve byly restauracemi, penziony i hotely. Nedobrá bilance návštěvnosti přetrvává, a proto je nutné se intenzivně věnovat obnově dobré pověsti regionu, který má návštěvníkům opravdu co nabídnout.

Služby cestovnímu ruchu

Učíme se využívat turistický potenciál, který ve výběžku máme.

Šluknovský výběžek je pro cestovní ruch nesmírně zajímavou destinací a to nejen proto, že se v jeho bezprostředním sousedství nachází evropsky významný Národní park České Švýcarsko. Máme zde zde mnoho unikátních historických a přírodních památek. Jsme regionem rozhleden, sakrálních skvostů, poutních míst a lidové architektury. Někdy se Šluknovsku přezdívá „kraj podstávkových domů“. Ve Šluknovském výběžku funguje řada zajímavých aktivit, které podporují cestovní ruch a turistiku. Za všechny můžeme zmínit například aktivní mikroregiony Tolštejnské panství nebo Severní království. Velký kus práce v této oblasti odvedla nezisková organizace MAS Šluknovsko, Klub českých turistů i jednotlivé obce a města. Nyní přichází čas, kdy by se měly všechny tyto aktivity racionálně propojit, aby byly více než volnočasovým vyžitím pro místní obyvatele.

Šluknovsko

To nejcennější, co náš region má, je nepochybně krásná příroda protkaná hustou sítí dobře značených turistických a cyklistických tras. Bohužel, tento úžasný potenciál zůstává zatím z komerčního pohledu bez efektivního využití, protože zde chybí pestrá nabídka kvalitních a flexibilních služeb cestovnímu ruchu. K tomu, aby se situace pozitivně změnila, však stačí „málo“. Jakmile začnou lidé spolupracovat s ohledem na lokálně ekonomické principy, bude se situace nepochybně zlepšovat. Chcete-li se na této spolupráci podílet i vy, bez váhání mne kontaktujte, abychom se domluvili na dalším postupu. Těším se na Váš zájem a dobrou vůli prosperovat v týmu.

Martin Zíka
koordinátor CCR Šluknovsko

Aktivity Cechu cestovního ruchu na Šluknovsku
(CCR Šluknovsko) v roce 2016 a dalším období:

Všichni, kdo se podrobněji zajímají o rozvoj cestovního ruchu v oblasti Šluknovského výběžku, tuší, že příští roky budou z ekonomického hlediska o něco těžší, než léta minulá. Nejenže nadále zaznamenáváme celkový pokles kupní síly místního obyvatelstva, ale také se významně zostřuje konkurenční boj mezi středoevropskými turistickými destinacemi. Ani Evropská unie již nebude dále podporovat rozvoj infrastruktury cestovního ruchu jako dosud, protože v novém programovacím období změnila své priority. V konečném důsledku to znamená, že pokud budeme chtít na cestovním ruchu profitovat a oživit jím lokální ekonomiku, vyžádá si to od poskytovatelů služeb větší úsilí a synergickou spolupráci, do které bude nutné zapojit i obce, města a občanský sektor. Velmi pravděpodobně dojde k celkové změně strategie cestovního ruchu, protože stávající struktura místních služeb přestává vyhovovat moderním parametrům.

To nejdůležitější, co nás čeká, je podrobné zmapování služeb v našem regionu stejně jako všech jeho turistických atrakcí a zajímavostí. Informací o Šluknovském výběžku existuje v tisku i na internetu dost (zejména zásluhou aktivit kolem Českého Švýcarska a Lužických hor), ale zatím nebyla Turistika na Šluknovsku vytvořena přehledná integrovaná báze Šluknovska, která by měla stimulační potenciál pro incomingovou turistiku. Velké rezervy má propagace Šluknovského výběžku v anglickém a německém jazyce, což je pro komerční využití turistického potenciálu v naší oblasti nesmírně důležité. To bude nyní jeden z hlavních cílů CCR Šluknovsko.

Po více než dvouletém průzkumu místních podmínek musíme konstatovat, že mnozí poskytovatelé služeb cestovnímu ruchu dostatečně nekooperují mezi sebou. To náš region výrazně znevýhodňuje oproti turistickým destinacím v Sasku, kde se spolupráce poskytovatelů rozvíjí, a je to na první pohled vidět. Proto také peníze z turistů zůstávají tam a nesměřují k nám. CCR Šluknovsko se snažil v roce 2015 nastartovat komunikaci mezi poskytovateli, zatím ale bez výrazného efektu. Setkali jsme se bohužel i se šířením pomluv našeho Cechu ze strany jedné atraktivní sousední destinace. Turistika na ŠluknovskuPřes počáteční nezdary stále věřímě tomu, že úspěch mnoha zahraničních turistických oblastí je založen právě na partnerství poskytovatelů, nikoli na konkurenčním boji mezi nimi. Bohužel ve Šluknovském výběžku aktuálně upadá zájem některých obcí v regionu o rozvoj cestovního ruchu. Například město Varnsdorf na tuto oblast zcela rezignovalo. Na druhou stranu máme i pozitivní příklady, za něž můžeme jmenovat především Jiřetín pod Jedlovou, Mikulášovice, Lipovou a také Rumburk.

CCR Šluknovsko má v úmyslu jako partner přispět k dalšímu rozvoji dvou zajímavých turistických mikroregionů ve Šluknovském výběžku. Jedná se o renomované Tolštejnské panství v jeho jižní části, a dále o Severní království, což je nově vznikající turistický mikroregion v nejsevernější části České republiky. Turistika na Šluknovsku Právě díky aktivitám v těchto mikroregionech se k nám začínají vracet návštěvníci z tuzemska i zahraničí, kteří vyhledávají dobré podmínky pro rodinnou turistiku a rekreační sporty. Vynikající jsou v tomto ohledu například areály v okolí Jedlové u Jiřetína pod Jedlovou a na Dymníku u Rumburku.

K rozvoji cestovního ruchu chceme také přispět dvěmi projekty, které mají každý sám o sobě velmi zajímavý potenciál. Tím prvním je naučná stezka Hraniční buk u Varnsdorfu, která by měla propojit města Varnsdorf a Jiřetín pod Jedlovou, a druhým je relaxační trasa Modré putování. Všechny aktivity CCR Šluknovsko v konečném důsledku směřují k oživení lokální ekonomiky v oblasti Šluknovského výběžku, tzn. výsledkem systematické práce na rozvoji cestovního ruchu má být zejména zlepšení ekonomické situace regionu, což sebou přináší lepší podmínky pro podnikání, Turistika na Šluknovsku více pracovních příležitostí pro místní obyvatele v sektoru služeb a pochopitelně zvýšení životní úrovně. Proto bude i nadále CCR Šluknovsko partnerem Festivalu lokální ekonomiky, jehož pořadatelem je MAS Český sever. Druhý ročník tohoto festivalu byl věnován právě cestovnímu ruchu a byl hlavním podnětem ke vzniku Cechu podnikatelů a živnostníků v cestovním ruchu na Šluknovsku.

Soustavně se potýkáme s malou nabídkou kvalitních služeb a nedostatklem kvalifikovaného personálu v resortu cestovního ruchu. Provozovatelé penzionů a hotelů často zmiňují, že mají velké problémy získat spolehlivé zaměstnance, kteří by měli dostatečné předpoklady k výkonu profese v oboru gastronomie, restauratérství, ubytovacích či informačních služeb. Nabízí se tedy otázka, zda by se v regionu našel potenciál pro vytvoření specializovaného privátního Turistika na Šluknovsku školícího střediska, které by se zaměřilo právě na odborné vzdělávání a rekvalifikace budoucích profesionálů v postrádaných specializacích s důrazem na dobrou praktickou znalost německého a anglického jazyka. Podobně palčivé je řešení dopravní obslužnosti Šluknovského výběžku v době hlavní turistické sezóny. Zde by se možná našel prostor pro aktivity některého lokálního dopravce.

K dalším aktivitám podporovaným CCR Šluknovsko se samozřejmě mohou přidat akce našich členů. Budeme se zapojovat do takových, které se vyznačují synergickou spoluprácí mezi poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu. Celý Šluknovský výběžek je velmi bohatý na historické a přírodní zajímavosti a není proto na místě, aby tento potenciál zůstal bez náležitého využití.

Poznávací turistika v roce 2016:

CCR Šluknovsko plánuje turistické akce pro rozšíření znalostí poskytovatelů služeb o regionu a jeho okolí. Řada provozovatelů místních penzionů totiž z našeho kraje nepochází. Přímo v terénu zkoumáme historické, kulturní a přírodní zajímavosti. Mapujeme možnosti pro volnočasové a sportovní vyžití. Na základě získaných poznatků pak zlepšujeme systém nabídky. Zkoumanou oblastí je primárně Šluknovský výběžek, ale pochopitelně se zaměřujeme i na jeho okolí, jako je německá Horní Lužice, Lužické hory, České a Saské Švýcarsko.

Lužická štreka na rychlých prkénkách:

Sirný pramen pod Luží

Za předpokladu, že se letos dočkáme příznivých sněhových podmínek, vyrazíme na jednu z nejhezčích a nejnavštěvovanějších běžkařských tras v oblasti Lužických hor.

Běžecká trasa:

Jedlová žel. st. - Stožecké sedlo - Pod Ptačincem - Luž (výstup na vrchol) - Sirný pramen - Nová Huť - Jedlová žel. st.

Nejsevernějšími končinami Šluknovska:

Nejsevernější bod ČR

Jedním z nejatraktivnějších turistických cílů Šluknovska je nejsevernější bod České republiky, který se nachází u Lobendavy. Při jeho návštěvě není též od věci poznat další zajímavá místa v jeho blízkosti, jako je například poměrně málo známý vrch Poustevník poskytující atraktivní výhledy do kraje.

Pěší trasa:

Dolní Poustevna - památný vrch Poustevník - Nejsevernější farnost v Lobendavě - Nejsevernější bod ČR - Lobendava

Naučná stezka Hraniční Buk:

Křížek

Místní akční skupina Český sever a CCR Šluknovsko spolupracují na vytvoření atraktivní naučné stezky s přírodní učebnou vedoucí z Jiřetína pod Jedlovou do Varnsdorfu. Její 6 km trasa je nenáročná, a proto vhodná i pro menší děti. Výlet bude spojen s poznáváním rostlinných a živočišných druhů vyskytujících se na trase.

Pěší trasa:

Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf

Modré putování:

Zámek Šluknov

Druhý ročník třídenní poutní akce po sakrálních památkách Šluknovského výběžku se koná tradičně poslední víkend v květnu. Podrobné informace: Modré putování

Pěší etapová trasa:

Mikulášovice - Vilémov - Lobendava - Lipová - Šluknov - Jiříkov - Filipov - Rumburk - Krásná Lípa - Varnsdorf

Cyklotrek Tolštejnským panstvím

Rozhledna Dymník

Tolštejnské panství v roce 2014 realizovalo projekt, díky kterému vzniklo 6 dobře navržených cyklistických tras s výchozím a cílovým bodem v Jiřetíně pod Jedlovou. Na všech trasách jsou turisticky zajímavá místa, která by neměla chybět v nabídce poskytovatelů služeb. My se seznámíme s nejdelší okružní trasou, která má délku 61 km.

Cyklotrasa:

Jiřetín p. J. - Tolštejn - Studený - Chřibská - Kyjov - Vlčí Hora - Dymník - Studánka - Jiřetín p. J.

Nejsevernější křížové cesty a poutní místa v ČR:

Poutní místo Annaberg

Sakrální památky patří z kulturního hlediska mezi nejzajímavější cíle Šluknovského výběžku. Křížové cesty, z nichž některé jsou spojeny s romantickými příběhy, jsou na rozdíl od kostelů a kaplí většinou volně přístupné veřejnosti.

Pěší trasa:

Lobendava - Anenský vrch - Lesní kaple Jáchym - Velký Šenov - Šluknov

Expedice Fukov:

Zaniklá obec Fukov

„Výběžek ve Výběžku“, tak by bylo možné nazvat místo na Šluknovsku, kde do roku 1960 stávala obec Fukov (srovnána se zemí). Před nedávnem zde byl obnoven hřbitov se symbolickou křížovou cestou a informační tabulí. My návštěvu tohoto místa spojíme s poznáváním příhraničních německých obcí.

Cyklotrasa:

Šluknov - Fukov - Neusalza spremberg (Podél Sprévy) - Ebersbach - Eibau(pivovar) - Oberoderwitz(větrné mlýny) - Grosschönau(podstávkové domy) - Varnsdorf

Mezi Tolštejnským panstvím a Severním královstvím:

Menhiry pod Dymníkem

Mezi turistickými mikroregiony Tolštejnské panství a Severní království vedou velmi pěkně vedené turistické trasy, na nichž se nachází hned několik rozhleden, naučných stezek a dalších atraktivních míst. Všechny se pokusíme navštívit, doufejme za počasí, které nám umožní daleké výhledy do úchvatné krajiny.

Pěší trasa:

Mikulášovice - Weifberg - Kopec - Brtníky - Vlčí Hora - Dýmník - Rumburk

Informace o akcích:

Martin Zíka - CCR Šluknovsko

Telefon: 775 855 303

Projekty Cechu živnostníků a podnikatelů
v cestovním ruchu (CCR Šluknovsko)
v oblasti Šluknovského výběžku:

Naučná stezka Hraniční buk:

Hlavním nositelem záměru naučné stezky s přírodní učebnou „Hraniční buk“ je CCR Šluknovsko. Účelem stezky je atraktivní propojení tří obcí Tolštejnského panství (Varnsdorf, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou). To by mělo v různých rovinách přispět k oživení lokální ekonomiky v regionu. V roce 2015 bude probíhat přípravná etapa záměru s cílem podat projekt s žádostí o finanční podporu na realizaci.

Relaxační trasa Modré putování Šluknovskem:

Tento projekt je výsledkem spolupráce mezi CCR Šluknovsko a Starokatolickou obcí Varnsdorf. Jeho podstatou je objevování atraktivních míst v příhraniční části Šluknovského výběžku, navazování přeshraniční spolupráce a obnova dobré reputace regionu. V roce 2014 byl uskutečněn první ročník třídenní turistické akce Modré putování Šluknovskem, která byla zahájením rozsáhlého záměru podporujícího propagaci měst a obcí ležících na modré turistické trase vedoucí z Mikulášovic až do Varnsdorfu.

Mikroregion Severní království:

Turistický mikroregion Severní království vznikl z podnětu Ing. Heleny Landové, vedoucí Klubu českých turistů ve Šluknově.

logo CCR Šluknovsko

Služby CCR Šluknovsko:

Poskytovatelům služeb v cestovním ruchu, obcím a dalším organizacím nabízíme vyhotovení kvalitních propagačních tiskovin a webových stránek. Zajistíme komplexní realizaci od vytvoření návrhu, repre fotografií a textů (i německy a anglicky), přes grafické zpracování až po finální realizaci.

Nabízíme Vám vyhotovení:

Dílčí reklamní práce:

Poptávejte / konzultujte:

Martin Zíka - mediální služby

Kancelář: Čs. letců 1590, 407 47 Varnsdorf

Telefon: 775 855 303

Mail: zika@asram.cz

Kontaktní místo CCR Šluknovsko:

Zde poskytujeme informace o činnosti cechu,
můžete zde objednat výrobu propagačních tiskovin, webů a jiných materiálů.

Adresa: Martin Zíka - mediální služby, Čs. letců 1590, 407 47 Varnsdorf

Kontaktní telefon: 775 855 303 - mail: zika@asram.cz

Kontaktní osoba: Martin Zíka